4.5.2 Eclectisch kader

De metacompetentiegedachte (MCG) vormt het (meta)theoretisch fundament voor deze studie. 'Metatheoretisch' omdat sprake is van een eclectisch gebruik van diverse theoretische stromingen, zoals: 

  1. Pragmatisch constructivisme
  2. Wereldorientatie
  3. Complexiteitsdenken 
  4. Systeemtheorie 

Kortom, tussen de ontwikkeling van een innovatief concept (model en methode) om competenties van kenniswerkers en hun organisaties in kaart te brengen en het concrete gedrags- en handelingsrepertoire  in de beroepspraktijk, bevindt zich een keten van filosofische en en psychologische concepten. De MCG geeft inzicht in de filosofische uitgangspunten en theoretische vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan deze keten. 

Zie ook ELO-Denkhulp: metacompetenties