4.5 Model als keten

De MCG richt zich op het inzichtelijk maken van de keten die abstracties als ecologisch denken in termen van wereldmodellen verbinden met concreet menselijk gedrag i.c. de mindset/het denken van creatieve professionals.

Samenvattend is de betooglijn daarbij als volgt:

HERORDENEN en of uitbreiden!!!!

  1. Alle mensen zijn probleemoplossers
  2. Probleemoplossen vraagt om richting
  3. Er zijn verschillende richtingen of modellen/wereldorientaties
  4. Die orientaties baseren zich op diverse postmoderne filosofische stromingen
  5. Welke stroming dominant is hangt af van maatschappelijke transities
  6. Momenteel verschuift het accent richting systeemtheorie als kader.

Opties in verdere ordening:  

  1. Stuk over systeemtheorie
  2. Stuk over diverse stromingen
Er is geen sprake van een oploossing in klassieke zin. de brug bouwen terwijl men er over heen loopt, kent alleen richting en energie die samenkomen in zogenaame multipliers. Om de invloed van multipliers te vergroten, en daarmee de kans op een Eureka-moment, is het zaak om op zoek te gaan/te streven naar die situaties waarin: