2.3.1.6 Model als keten

Het onderzoek naar de metacompetentiegedachte (MCG)  richt zich op het inzichtelijk maken van de keten die het abstracte uitgangspunt 'de mens als probleemoplosser' verbindt met de gedragsmatige toepassing van competenties in een concrete beroepspraktijk.

Samenvattend is de betooglijn daarbij als volgt:

  1. Alle mensen zijn probleemoplossers (Argyris, Dewey)
  2. Probleemoplossen vraagt primair om richting (Schon; refl. in/on action)
  3. De richting waarin de huidige cultuur van probleemoplossen zich ontwikkelt, is de Externe Orientatie in Sociale Zin (van Dinten)
  4. Binnen deze EOSZ ligt de focus op de ecologische systeemtheorie (Gigerenzer)
  5. De ecologische systeemtheorie ziet de mens als een Complex Adaptief Systeem (Ackoff)
  6. Binnen dit CAS vormt de mens een Menselijk Aciviteiten Systeem (Engestrom)
  7. Als MAS fungeert de mens als actor die zich kenmerkt door een ontwikkelings-mindset (Dweck)
  8. Deze mentale ontwikkeling vindt plaats in de vorm van uitbreiding van modulaire competenties binnen een beperkt aantal metacompetenties
  9. Deze metacompetenties kan men op gedragniveau beschrijven als kapitalen (Bourdieu) of Canmedsrollen (Frank)

Meer weten? Zie Legitimatiestudie

Opties in verdere ordening: Stuk over systeemtheorie