2.3.1.1.2.2.5 Conclusies (lit.)

Samenvattend kan men op basis van de literatuur concluderen dat:

er sprake is van een snelle evolutie op het gebied van (medisch) opleiden, waarbij ‘gewoon’ lesgeven snel overgaat in ‘complexe’  leerlandschapsarchitectuur;

de verschillende CanMEDS-rollen en vooral de bijbehorende metacompetenties spelen daarbij inhoudelijk gezien een cruciale rol; 

om tegemoet te komen aan zowel de eis tot maatwerk als disciplinaire universaliteit, is een flexibele didactische operationalisatie in de vorm van modulaire onderwijseenheden, vergelijkbaar met Rubik-cubes en LEGO-building bricks, essentieel.

Op discipline-overstijgend niveau bestaat er grote consensus over het belang en de aard van de klinische metacompetenties. Hoewel men in theoretische zin tal van deelcompetenties onderscheidt, biedt de literatuur echter geen inzicht in de vraag welke deelcompetenties binnen opleidingen het primaat hebben dan wel zouden moeten hebben. Onder het motto ‘All (LEGO) bricks are equal but some are more equal than others’ hebben we onderzoek gedaan naar de vraag welke deelcompetenties de kerncompetenties vormen van het domein POG.  

   

Meer weten? Zie Conceptuele verheldering