x.1.4.2 Betooglijn

Samenvattende systeemtheoretische betooglijn om de brug die de mens  als probleemoplosser op soortniveau te verbinden met de creatieve mindset van de individuele kenniskunstenaar

 1. De mens is op soortniveau een probleemoplosser (Argyris, Dewey)
 2. Bij complexe problemen gaat het primair om richting geven (Schon) en wel naar een Externe Orientatie in Sociale Zin (van Dinten)
 3. Binnen deze EOSZ ligt de focus op de ecologische systeemtheorie (Gigerenzer) die zowel het reductionistische standaard model, het emergente Design Thinking en Incrementalisme als paradigma omvat om de gedrag methodisch te bestuderen
 4. Op gedragsniveau gaat het (steeds meer) om innovaite en derhalve om een creatieve mindset
 5. De ecologische systeemtheorie ziet de mens als een Complex Adaptief Systeem (Ackoff) i.c. als Menselijk Aciviteiten Systeem (Engestrom)
 6. Als MAS fungeert de mens als actor die zich kenmerkt door een ontwikkelings-mindset (Dweck)
 7. Deze mentale ontwikkeling vindt plaats in de vorm van uitbreiding van modulaire competenties binnen een beperkt aantal metacompetenties
 8. Deze metacompetenties kan men op gedragniveau beschrijven als kapitalen (Bourdieu) of Canmedsrollen (Frank)

 

 1.  
 2.  
 1. Mindset impliceert een mentale stand van zaken, bestaande uit een samenwerkend geheel van mentale modules
 2. Mentale modules ontwikkelen zich vanzelf binnen en tussen individuen om veel voorkomende problemen op te lossen; het zijn standaard routines
 3. Tussen individuen bestaan deze routines uit afspraken en conventies (cultuur), binnen het individu ontwikkelt het brein persoonlijke heuristieken en algoritmen
 4. Afstemming tussen collectieve en persoonlijke heuristieken vindt plaats via socialisatie
 5. Socialisatie vraagt dat persoonlijke heuristieken zichtbaar vorm krijgen op gedragsniveau, in competenties
 6. Competent gedrag bestaat uit (oneindig veel) clusters van deelcompetenties die aan elkaar worden gelinkt door middel van leerprocessen tot metacompetenties
 7. Dit proces wordt op alle niveaus gestuurd door spaarzaamheid, het streven naar standaardisatie
 8. PROBLEEM inzake creatieve professionals:
 9. Standaardisatie is de inverse van creativiteit
 10. Creativiteit is immers een fundamentele en niet voor de hand liggende herschikking van mentale concepten, van placemaking
 11. Placemaking is de paradoxale basis voor innovatie 
 12. Om innovatie in een professionele seting vorm te geven ondanks deze paradoxale basis, is inzicht nodig in het ontwikkelen van een creatieve mindset
 13. Dat vraagt een non-dualisiche epistemologie.

Meer weten? Zie Strategie