4.4.4.1 Denkwijze

Onder denkwijze verstaat men de manier van denken waarop de methode gebaseerd is. Deze denkwijze omvat de uitgangspunten die doorgaans als implciete kennis (tacit knowledge) en aannames in een bepaald praktijkdomein vigeren, zoals hier het ontwikkelen van een epistemologisch kader om de creatieve mindset van kenniswerkers te bestuderen. 

  1. U weet dat er altijd sprake is van epistemologische belangen.
  2. U weet dat er altijd sprake is van een setting of situatie. U kent de context
  3. U weet dat u altijd werkt binnen, of vanuit een bepaalde cultuur
  4. U weet dat er altijd sprake is van een of meer kaders
  5. U weet dat u altijd vertrekt vanuit een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat er altijd sprake is van epistemologische succescriteria
  7. U maakt gebruik van wisselwerkingen, van wederkerigheid
  8. U maakt gebruik van interactiviteit
  9. U vervult kentheoretische randvoorwaarden.

Meer weten? Zie Methode