Welkom in de onderzoeksELO: De Metacompetentiegedachte (MCG); op zoek naar de creatieve mindset van kenniswerkers

Frits Meijering & Harry van de Wiel doen in het kader van een Ph.D-thesis vanuit het UMCG onderzoek naar dit onderwerp. Gezien de aard van het vraagstuk en de stand van zaken in het veld is gekozen voor een pragmatische insteek: er wordt gestreefd naar verheldering, uitgaande van kennisconcepten als bouwstenen teneinde met bruikbare gevolgen een bijdrage te leveren aan de samenleving. Hier ligt het accent vooralsnog op het verwoorden van datgene waarvoor nog geen woorden zijn (Ten Bos).  

                           

Aan de orde komen:

A. Van probleem naar onderzoeksopbouw

B. Het epistemologisch kader

C. Het verklaringsmodel

D. Resultaten in de vorm van hypothesen

E. Kritische beschouwing

F. Potentiele toepassingen

G. Algehele discussie