Welkom in de onderzoeksELO-Metacompetentiegedachte

Frits Meijering & Harry van de Wiel doen in het kader van een Ph.D-thesis vanuit het UMCG onderzoek naar: De creatieve mindset van kenniswerkers. Gezien de aard van het vraagstuk en de stand van zaken in het veld is gekozen voor een pragmatische insteek: er wordt gestreefd naar verheldering, uitgaande van  metacompetenties als bouwstenen teneinde met bruikbare gevolgen een bijdrage te leveren aan de samenleving. 'Een competentie stelt iemand in staat om complexe problemen in uiteenlopende situaties op te lossen. Een metacompetentie is een cluster van dit soort competenties en voor kenniswerkers zijn dit vooral denkgereedschappen. Het geheel van metacompetenties vormt een mentale gereedschapskist die zich gaandeweg steeds verder ontwikkelt, een 'adaptive toolbox' (Gigerenzer)'. De MCG is een modelmatige beschrijving van deze adaptive toolbox.' (Zie ook: Flitscolllege F.M. op Youtube). Hier ligt het accent vooralsnog op het verwoorden van datgene waarvoor nog geen woorden zijn (Ten Bos).  

                           

Aan de orde komen:


A. Aanleiding, legitimatie, doelstelling, strategie, opbouw en het pragmatisch epistemologisch kader

B. De creatieve mindset van kenniswerkers; een verklaringsmodel

C. Resultaten in de vorm van hypothesen  (ZIE C)

D. Het expertmodel voor probleemoplossen; een kritische beschouwing

E. Toepassingen

F. Algehele discussie.