Inleiding

'Een competentie stelt iemand in staat om complexe problemen in uiteenlopende situaties op te lossen. Een metacompetentie is een cluster van dit soort competenties en voor kenniswerkers zijn dit vooral denkgereedschappen. Het geheel van metacompetenties vormt een mentale gereedschapskist die zich gaandeweg steeds verder ontwikkelt, een 'adaptive toolbox' (Gigerenzer)'. De MCG is een modelmatige beschrijving van deze adaptive toolbox.' (Zie ook: Flitscolllege F.M. op Youtube)

In deze module staat de methodische beschrijving van de MCG centraal als model voor de creatieve mindset en daarmee adaptive toolbox van kenniswerkers. Daartoe bouwen we hier voort op de epistemologische Root 2:

Complexe vraag > Emergentie > Res Esthetica & Design Thinking > Systemisch werken

De gehanteerde definitie en schematische weergave van de Methode is ontleend aan van Bon: 'Een methode is een systematische, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken'. Schematisch weergegeven omvat de methode in geval van de MCG de volgende onderdelen: 

                                             

  1. Denkwijze: U baseert zich op pragmatische uitgangspunten
  2. Modelleringswijze: U creëert in- en overzicht, u ordent
  3. Werkwijze: U integreert dit alles tot probleemoplossend gedrag
  4. Beheerwijze: U vervult de geintegreerde rol van kenniswerker (Module G)
  5. Ondersteuningswijze: Zie ter illustratie: ELO-Methodiek: Digitafel Methode 

Meer weten? Zie ELO-Metacompetenties

Nog meer weten? Zie Vragen proefschrift