x.4.x Functionaliteiten

De genoemde culturele transities kunnen alleen succesvol worden volbracht als voor alle betrokkenen (stakeholders) duidelijk is waarom ze plaats moeten vinden, wat de functionaliteit er van is. Om dat begrip te vergroten is hieronder een overzicht weergegeven van de belangrijkste functionaliteiten in termen van positie, proces en organisatie:   

  1. Positie; de competentiebenadering speelt in de 21ste eeuw een belangrijke rol op het gebied van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling, vooral in de transformatie van HRM naar Human Resources Development. Met HRD wordt de verbinding gelegd tussen de individuele competentie van medewerkers, de kerncompetentie van de organisatie en HRD-programma’s als motor van verandering. Naast vakinhoudelijke, technisch-methodische en organisatorische expertise wordt veel belang gehecht kennisuitwisseling, innovatie en aan de vormgeving van persoonlijke, sociale en interculturele bekwaamheden
  2. Proces; veel instellingen en zorginstellingen experimenteren met competentiegericht werken en leren. Vooral bij kenniswerk is vanuit economische en maatschappelijke overwegingen sprake van een ‘sense of urgency’. Er bestaat behoefte aan een uitgewerkt model dat gebruikt kan worden om de competenties van kenniswerkers in kaart te brengen
  3. Organisatiekenniswerkers zijn in staat complexe problemen op te lossen. Zij werken in een dynamische, complexe en contingente omgeving. Voor kenniswerk is een passende, organische organisatorische context nodig in de vorm van een flexibele organisatie. Het mooie van het competentiedenken is dat het zich leent voor opschaling. In de postmoderne maatschappij ontstaan emergent andere organisatievormen als alternatief voor de dominante professionele bureaucratie. Nieuwe configuraties zijn netwerken die functioneren als Complex Adaptief Systeem (Maturana & Varela, Ackoff, Hoogduin, Luhmann). 

Bovenstaande beschrijving maakt duidelijk dat er sprake is van multifunctionaliteit op verschillende integratieniveaus. Het gemeenschappelijke element is echter een verandering in mindset.   

Verder met 2.1.1.4 Mindset van de creatieve professional