2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. De metacompetentiegedachte bouwt vooral voort op de systeemtheorie en enkele andere deeltheorieën die behoren tot het sociaal constructivistische en tot het kritisch realistische paradigma.

                      

Hoe ik dat? 

  1. U verdiept zich in de lopende legitimatiestudie
  2. U bestudeert de fenomenologie en legt de nadruk op het belang van de leefwereld. Uitgangspunt is belichaamde kennis (embodied cognition). Een persoon functioneert altijd in een sociale, historische en culturele context (embedded cognition). De leefwereld vormt de onderstroom (EQ), bestaande uit persoonlijke, sociale en culturele dimensies.
  3. U bestudeert het pragmatisme en ziet een persoon als een creatieve probleem oplosser.
  4. U bestudeert het symbolisch interactionisme en gaat uit van rollen in sociale interacties. Actoren communiceren door gebruik te maken van symbolen.
  5. U bestudeert de taalanalyse en verheldert begrippen, metaforen en vooronderstellingen. Mensen maken deel uit van verschillende sociale praktijken ofwel taalspelen.
  6. U bestudeert de systeemtheorie en beschrijft een actor als Menselijk Activiteiten Systeem. Actoren werken samen en door koppeling ontstaat een Complex Adaptief Systeem. De systeemtheorie is een meta-theorie op basis van het sociaal constructivisme
  7. U bouwt voort op een humanistische interpretatie van het Kritisch Rationalisme

Meer weten? Zie Ordenen