1.3 Doelstellingen

De doelstellingen van deze thesis zijn:

  1. Een pragmatisch epistemologisch kader ontwikkelen (Module A) dat, in contrast met het standaard reductionistische model, het emergente model dient te beschrijven om (vervolgens) de vraag naar verheldering van het begrip 'creatieve mindset van kenniswerkers' methodisch vorm te geven
  2. Een verklaringsmodel ontwikkelen om de creatieve mindset van kenniswerkers inhoudelijk te beschrijven (Module B)
  3. De bevindingen van het onderzoek, de resultaten, te formuleren in een aantal empirisch-toetsbare hypothesen, waarbij het accent ligt op het emergente model (Module C)
  4. De huidige dominante visie op het oplossen van complexe vraagstukken en een aantal hardnekkige controverses met grote maatschappelijke impact kritisch te beschouwen in het licht van de verkregen inzichten inzake de creatieve mindset (Module D)
  5. Een aantal casus, waarin de toepassing van de nieuwe inzichten wordt geillustreerd aan de hand van enkele maatschappelijke vraagstukken, te beschrijven (Module E)
  6. Het onderzoek en de bevindingen daarvan in een overkoepelend wetenschappelijk vertoog te plaatsen om een bottom-up bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van maatschappij & wetenschap (Module F).

Meer weten? Zie Aanleiding, legitimatie etc.