2 Doelstellingen

De doelstellingen van deze thesis zijn:

  1. Een nieuw non-dualistisch epistemologisch kader ontwikkelen (Module B.). Dit kader is epistemologisch gezien non-dualistisch omdat het naast het standaard reductieve model ook een creatieve emergente aanpak dient te beschrijven om de vraag naar verheldering van het begrip 'creatieve mindset van kenniswerkers' methodisch vorm te geven
  2. Een nieuw, eveneens non-dualistisch, verklaringsmodel ontwikkelen om de creatieve mindset van kenniswerkers inhoudelijk te beschrijven (Mod.C.)
  3. De nieuwe combinatie van kader en model, vooralsnog onder de noemer 'Metacompetentiegedachte (MCG), te formuleren in empirisch-toetsbare hypothesen (Mod.D), waarbij het accent ligt op het creatieve deel
  4. De huidige dominante visie op het oplossen van complexe vraagstukken en een aantal hardnekkige controverses daaromtrent kritisch te beschouwen in het licht van de verkregen inzichten inzake de creatieve mindset (Mod.E)
  5. Een aantal casus beschrijven waarin de toepassing van de nieuwe inzichten wordt geillustreerd aan de hand van enkele maatschappelijke vraagstukken (Mod.F)
  6. Het onderzoek en de bevindingen daarvan in een overkoepelend wetenschappelijk vertoog plaatsen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van maatschappij & wetenschap (Mod.G).

Meer weten? Zie Inleiding