1.5 Besturingsmodel

Het besturingsmodel van het gehele traject

Teneinde sturing te geven aan het gehele traject is gekozen voor een systeemtheoretische architectuur (vrij naar het besturingsmodel van de Leeuw ..) waarin men drie niveaus onderscheidt. 

Aan de orde komen:

  1. Besturingsfilosofie vanuit de omgeving: het vigerende mens- en wereldbeeld van waaruit men als onderzoeker vertrekt
  2. Besturend orgaan (kader van waaruit men invloed uitoefent): het epistemologische model waarmee men gedrag methodisch bestudeert 
  3. Bestuurd systeem (datgene dat bestuurd i.c. verklaard wordt): het verklaringsmodel van 'de creatieve mindset van kenniswerkers' in termen van: context, persoonskenmerken, clusters van gedragscompetenties (metacompetenties) en sociale verbanden/organisatievormen.

In schema:

Besturingsfilosofie (Module A: uitgangspunten)

Wereldoriëntaties, Mensbeelden, Cultuurvisie, Complexiteitsdenken, Ecologisch perspectief

Besturend Orgaan (Module B: Epistemologisch kader)

Reductionisme & Emergentisme

Menselijk Activiteiten Systeem

Incrementalisme

Bestuurd Systeem (Module C: Verklaringsmodel)

Clusters van gedragscompetenties

 

Meer weten? Zie Aanleiding etc.