Inleiding

Inleiding epistemologisch kader

'Een competentie stelt iemand in staat om complexe problemen in uiteenlopende situaties op te lossen. Een metacompetentie is een cluster van dit soort competenties en voor kenniswerkers zijn dit vooral denkgereedschappen. Het geheel van metacompetenties vormt een mentale gereedschapskist die zich gaandeweg steeds verder ontwikkelt, een 'adaptive toolbox' (Gigerenzer)'. De MCG is een modelmatige beschrijving van deze adaptive toolbox.' (Zie ook: Flitscolllege F.M. op Youtube)

In deze model staat de ontwikkeling van een nieuw epistemologisch kader centraal. Aan dit gehele traject liggen groot aantal cultuurfilosofische uitgangspunten ten grondslag die deels te maken hebben met de aard van de problematiek (complexe vraagstukken), maar deels ook met de achtergronden en posities van de onderzoekers (zie Module A). Vertrekkend vanuit de ge- dan wel ongeordende vraag maakten we keuzes om uiteindelijk te komen tot twee epistemologische 'root metaphors' en een visie op de mindset van de creatieve kenniswerker als Menselijk Adaptief Systeem.

    

Deze strategische keuzes impliceerden de ontwikkeling van een (nieuw) epistemologisch kader dat zowel de fundamentele vragen uit het paradigma van de natuurwetenschappen, de sociale wetenschappen als die uit de Res Esthetica (van de kunsten) diende te omvatten. Dat vraagt een combinatie van de vier fundamentele gedragsvragen van Tinbergen met de twee fundamentele vragen van Nesse naar het adaptieve belang en het bijbehorende mechanisme in het kader van dit (lokale) initiatief. Aangezien dit nieuwe epistemologische kader hier het object van ontwikkeling en onderzoek is, ontstaat er als eerste stap een interessante fractaalwerking: het toepassen van deze zes vragen op het toepassen van deze zes vragen! Daarna rijst de vraag hoe deze epistemologische zes vragen te verbinden met het object van onderzoek i.c. de mindset van creatieve kenniswerkers. 

Aan de orde komen hier: 

  1. Zes vragen over zes vragen 
  2. Hoe deze vragen te verbinden met het object van onderzoek, de creatieve mindset van kenniswerkers?
  3. Het nieuwe epistemologische kader (incl. schema's)
  4. Het accent op mindset
  5. Vertaalslag naar MCG als verklaringsmodel.

Meer weten? Zie ELO-MCG