1.1 Vanwaar nieuw kader?

Vanwaar de noodzaak van/voor een nieuw epistemologisch kader?

Binnen de wetenschap in het algemeen vigeren een aantal wetenschapsmodellen of paradigma's die, afhankelijk van de aard van het onderwerp, als (dominant) epistemologisch kader fungeren (Kuhn). In de literatuur over de competenties van kenniswerkers om complexe problemen op te lossen, voert het standaard sociale wetenschapsmodel de boventoon (ref.). Dit model mist de biologische visie op 'the mind' (verklaringen in termen van wetware), maar ook de invalshoek van Receptie Esthetica, hoe als kenniswerker om te gaan met complexiteit, waarbij met name de culturele context (probleem in het grotere plaatje) van belang is. Kortom, er is behoefte aan een 'breder' epistemologisch kader dan het standaard sociale model van de huidige psychologie.  

Meer weten? Zie Vragen over vragen