4.5.2 Hermeneutische actieplan

Actieplannen verwijzen naar het vormgeven aan activiteiten richting de drie hoofddoelstellingen van dit traject. 'Richting' want deze vorm van onderzoek kenmerkt zich door ‘dubbele hermeneutiek’ c.q. dubbele contingentie (Luhmann). De onderzoeker probeert niet alleen de mindset van de professional (c.q. clientsysteem) te begrijpen, maar wordt zich tevens bewust van zijn eigen mindset met inbegrip van beperkingen, vooringenomenheid en vooroordelen. Daarom is ervoor gekozen om literatuuronderzoek en action research op hermeneutische wijze te combineren. Gedurende de ontwikkeling van het op literatuur geschoeide theoretische kader, zijn op basis van dat kader de afgelopen 10 jaar een aantal veldexperimenten gedaan in de vorm van advieswerk aan diverse bedrijven en sectoren. Op basis van de aldus opgedane praktijkervaringen (zie ter illustratie Kansen voor kenniswerkers) zijn de theoretische uitgangspunten bijgesteld, verfijnd en/of verder ontwikkeld. Als onderzoeksmethode is gekozen voor een combinatie van literatuuronderzoek en action research. Gedurende de ontwikkeling van het op literatuur geschoeide theoretische kader, zijn op basis van dat kader de afgelopen 10 jaar een aantal veldexperimenten gedaan in de vorm van advieswerk aan diverse bedrijven en sectoren. Op basis van de aldus opgedane praktijkervaringen zijn de theoretische uitgangspunten bijgesteld, verfijnd en/of verder ontwikkeld. In module E zijn een aantal van deze casus opgenomen in de vorm van geanonimiseerde adviesrapporten. 

Voor deze hermeneutische aanpak is gekozen omdat er geen bestaande aaanpak voorhanden was en men bij een pragmatisch traject als dit het best de brug moet bouwen terwijl men er over heen loopt (Quinn: incrementalisme). Theorie en praktijk moeten elkaar wederzijds vormgeven en dat impliceert dat men op zoek gaat naar praktijksituaties waarin:

Meer weten? Zie Strategie