1.1 Aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek waren enkele opmerkelijke bevindingen op basis van de literatuur over innovatie in het algemeen en over de creatieve mindset van kenniswerkers in het bijzonder. Dit leeswerk leidde tot enkele eerste, gewaagde gedachten, zoals:

Met het rijzen van dit soort gedachten ontstonden ook de nodige vragen, zoals:

Nader literatuuronderzoek wees uit: 

  1. Er is geen huidige, wetenschappelijke verklaring voor het fenomeen creatieve mindset
  2. Er is, voor zo ver ons bekend, zelfs geen wetenschappelijk onderzoeksmodel om daartoe te komen.

Daarmee werd bij de onderzoeksgroep, bestaande uit Frits Meijering, Ingrid ten Have, Jacqueline Sibbes, Bob van LImburg en Harry van de Wiel, de wetenschappelijke nieuwsgierigheid gewekt. Die nieuwsgierigheid werd destijds nog versterkt door maatschappelijke ontwikkelingen. Zo groeide in praktijkdomeinen als zorg en onderwijs het besef dat traditionele hulpmiddelen als richtlijnen en protocollen en de overkoepelende 'professionele bureaucratie' steeds vaker van lust tot last verwerden. Vanuit de ethiek werd, onder invloed van de almaar toenemende en vooral dramatisch-ecologische impact van de mens, steeds verdergaande vragen gesteld over de klassieke wetenschappelijke methode als leidraad voor humanistisch principes. Hoezo vooruitgang? Kortom, hier was sprake van een wetenschappelijke missie! Die wetenschappelijke missie richtte zich in eerste instantie op twee verschillende niveaus van het onderwerp creatieve mindset: 

De startvragen bij dit onderzoek waren daarmee divers, enerzijds wetenschapsfilosofisch, anderzijds (sociaal) psychologisch van aard. Aangezien voor het beantwoorden van de inhoudelijke vraag eerste de methodische vraag moest worden beantwoord, werd besloten om als eerste de keuze voor een passend wetenschapsfilosofisch kader te kiezen. Onderstaande figuur diende daarbij als leidraad. 

               

De gedachtegang daarbij was dat de huidige impasse inzake innovatie en maatschappelijke transitie werd veroorzaakt door twee hoofdfactoren i.c. een omissie en een fout.

Door deze combinatie van omissie en fout blijt men de oplossing voor complexe problemen primair reductionistisch benaderen i.p.v. te denken in termen van Complex Adaptieve Systemen. Dat is jammer want juist kenniswerkers zouden in het kader van innovatie tenminste ook moeten beschikken over de creatieve mindset van de kenniskunstenaar (van de Wiel, 2010).

Meer weten? Zie Aanleiding, legitimatie etc.